30 sierpnia 2023

Projekt z Funduszy Europejskich


Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym prowadzenie zajęć online oraz stworzenie rozbudowanej strony internetowej, a także zakup samochodu elektrycznego. Projekt ma na celu zwiększenie odporności firmy na kryzysy, poprawę efektywności operacyjnej, rozwinięcie oferty usług poprzez kursy online oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

  • Uodpornienie firmy na wypadek podobnych kryzysów: Wdrożenie systemu zarządzania, możliwość pracy zdalnej oraz dywersyfikacja oferty usług pozwolą firmie łatwiej przystosować się do zmieniających się warunków rynkowych i kryzysów, minimalizując negatywne skutki.
  • Zwiększenie zdolności do obsługi zleceń i poprawa rentowności: Dzięki efektywniejszemu zarządzaniu procesami oraz dostępności kursów online firma będzie w stanie obsłużyć więcej zleceń, co przyczyni się do wzrostu przychodów i rentowności.
  • Rozwinięcie oferty usług poprzez kursy online: Wdrożenie zajęć online pozwoli firmie dotrzeć do nowych klientów i poszerzyć swoją ofertę, co przyczyni się do zwiększenia przychodów.
  • Digitalizacja i automatyzacja procesów: Wprowadzenie nowego systemu zarządzania umożliwi firmie bardziej efektywne zarządzanie zasobami, co przyczyni się do oszczędności czasu i zasobów.
  • Poprawa relacji z klientami i partnerami: Nowa strona internetowa oraz system zarządzania pozwolą firmie lepiej komunikować się z klientami i partnerami, poprawiając relacje handlowe.
  • Zakup samochodu elektrycznego: Wprowadzenie samochodu elektrycznego do floty firmy przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia kosztów eksploatacji w dłuższej perspektywie.
  • Wzmocnienie pozycji rynkowej: Poprawa efektywności operacyjnej, rozwinięcie oferty usług oraz dostosowanie do nowych trendów rynkowych przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności i pozycji firmy na rynku.
  • Możliwość wejścia na nowe rynki zbytu: Dzięki wprowadzeniu kursów online firma będzie miała możliwość dotarcia do klientów spoza dotychczasowego obszaru działania, co otworzy potencjalnie nowe rynki.
  • Poprawa efektywności wewnątrz organizacji: Zastosowanie zdalnych rozwiązań oraz systemu zarządzania przyczyni się do usprawnienia procesów wewnętrznych i zwiększenia produktywności pracowników.

Podsumowując, projekt ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządzania i technologicznych, zwiększenie elastyczności i konkurencyjności, oraz ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO2. Dzięki tym działaniom firma ma szansę na długofalowy rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku, również na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 196 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 136 000,00 zł

Harmonogram projektu: IV kwartał 2022 r. do III kwartał 2023 r.