26 listopada 2017

DOKUMENTY

Olimpijka – Międzynarodowy Instytut Fitness i Trenerów Personalnych wydaje dokumenty dla Trenerów Personalnych Polskiej Federacji Sportu Powszechnego (PFSP), która jest Stowarzyszeniem powołanym przez grupę osób  (wybitnych trenerów sportu i wykładowców akademickich, profesorów i doktorów) mających wspólne cele.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000394665) i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20 poz. 104 z póź. zm., Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).


Stowarzyszenie realizuje swoje cele Statutowe m.in. przez: opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych sportu, organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania instruktorów, nadawania uprawnień, wynikających z merytorycznej działalności Stowarzyszenia. Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 roku, która w artykule 12 stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.

Po zmianie przepisów w 2010 roku (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) oraz dalszych zmianach w 2013 roku (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) dla realizacji szkoleń instruktorów i trenerów sportu oraz instruktorów rekreacji nie jest wymagana zgoda Ministerstwa Sportu ani też opinia właściwych Polskich Związków Sportowych, dlatego Polska Federacja Sportu Powszechnego w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia kadr instruktorsko-trenerskich podjęła współpracę z firmami, które mają doświadczenie (wieloletnie prowadzenie szkoleń po uzyskaniu zgody MSiT, wykształcenie setek instruktorów sportu i rekreacji) w szkoleniu kadr kultury fizycznej.


Dla Instruktorów Fitness są wydawane dokumenty państwowe TKKF (Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej), które kształci zgodnie z europejskimi standardami EHFA i Sektorową Ramą Kwalifikacji Zawodowych.

Dokumenty są honorowane, zarówno w Polsce jak i na całym świecie – są to dokumenty państwowe! Z naszymi dokumentami nasi absolwenci pracują na całym świecie.


Podgląd dokumentów wydawanych po zaliczeniu naszych szkoleń.

dokumenty-szkolen-11
dokumenty-szkolen-22